Examination 3 Studiegrupp 10

Lärandeperspektiv

I maskaffären anser vi att barnen visar hur det fungerar i vuxenvärlden till exempel hur en affär fungerar, att det behövs pengar, varor och kunder, vi antar att barnen har varit på en affären med sina föräldrar och överför den upplevelsen till leken. Det har alltså skett en transfer (Jensen & Harvard, 2009 s.107). Vi tycker att det är en trygg barngrupp där alla får en roll i leken. Här får man med matematiken, naturkunskap och barnens fantasi, ekonomi och hur man uppträder i samhället. Jensen och Harvard lyfter fram att förskolläraren inte behöver vara med i leken, men vara i närheten så att barnen känner sig trygga i sin lek. ( Jensen & Harvard, 2009 s.87). Som Britta i fallet i maskaffären som håller sig på avstånd och solar. Men i själva verket observerar på avstånd. När barnen leker sin låtsaslek maskaffären så är händelsen tagen från en vardagssituation. Genom leken får barnen hitta olika lösningar på de olika situationerna. ( Jensen & Harvard, 2009 s.119-120). I leken är det viktigt att man känner sig trygg och att man får vara sig själv. Om barnen inte känner sig trygga i leken så deltar de inte. ( Jensen & Harvard, 2009 s.78). Man kan förstå att barnen känner sig trygga därför att många av barnen får delta i leken. Utan konflikter fick alla en plats i leken maskaffären. Desto mer barnen lär sig i sin vardag desto mer fantasifullare blir deras lek.(Jensen & Harvard, 2009 s. 94). Till exempel när pojkarna samlade in pinnar för att använda de som pengar och sedan förvandlas de till pistoler. Vi ser att barnen använder sig utav funktionell frihet. Hedda som hade en ide att göra maskpaket, med papper och tejp.

Ett lärandetillfälle som missats i fallet är hur man förhåller sig till djur i naturen. (Jensen & Harvard, 2009 s. 107) I barnens lek kan dom lära sig något nytt som de kan använda i framtiden. (Jensen & Harvard, s.107). För att kunna ta fram samspelet mellan kognitiv utveckling och lek så kan man dela in barnens lekar i tre former. Imitationslek från 0-2 års ålder lär sig barn genom att se och imitera vad andra gör. Låtsaslek från 2 års ålder kan barnen prata med varandra och använda sin fantasi i leken. Intresselek de äldre förskolebarnen har utvecklat sina intressen och vet vilka deras intressen är. Vad dom tycker om att leka med sina kompisar, som tycker lika. (Jensen & Harvard, 2009 s. 50).

Vi tycker att barnen i berättelsen är i den lekform som kallas låtsaslek, där de använder sin fantasi fullt ut. Vi kan även se att leken tar sin form som en realitetsdiskurs och utvecklas sedan till en fantasidiskurs, med det menar vi att leken startar som ett verkligt scenario som en butik för att sedan låta fantasin ta över (Jensen & Harvard, 2009 s.95). För att barn ska utveckla sin lek kan en del barn behöva få handledning från en pedagog. Alla barn vet inte hur man leker, därför behöver en pedagog hjälpa barnen in i leken och tyda lekkoderna. ( Jensen & Harvard, 2009 s.90). När barnen leker en låtsaslek eller en imitationslek hjälper det barnen att bli trygga med sin omgivning. När barnen leker dessa lekar lär de sig lekkoder. Som hur man anpassar leken för alla, läsa av känslor, lösa konflikter, bestämma tillsammans och kunna förstå någon annans tankar.( Jensen & Harvard, 2009 s.52).

Samspelsperspektiv

I den här delen kommer vi att gå igenom tre olika interaktioner i fallet sett från ett samspelsperspektiv. Vi börjar med interaktionerna mellan barn till varandra, därefter interaktionerna mellan vuxna och slutligen interaktionen mellan barn och vuxna.

Vi ser att barnens samspel i fallet är väldigt bra, detta visas tydligt då alla leker med varandra, att de respekterar varandras åsikt och äldre barn organiserar och leder de yngre barnen, vilket gör att leken blir lustfylld och attraherar att fler barn vill delta så att alla får en egen roll i leken och ingen är utanför, det vill säga att barns deltagande i leken och at varje barn har egen roll, leder till en god social gemenskap mellan barnen. Den skapande leken präglas inte bara fantasi utan också den verklighet som barnen lever. Det är även tydligt att barnen känner sig trygga som en grupp då ingen är rädd för att fråga om att få vara med i leken och leken i sig sker naturligt på barnens eget initiativ. Jensen och Harvard redovisar att genom att leka så utvecklas både barnens psykiska och fysiska förmågor, att de aldrig har tråkigt samt lär sig att ta initiativ och våga mer samt att de kan sysselsätta sig själva och kommer självständigt på egna idéer (Jensen & Harvard 2009, s.91).

Vi tycker att samspelet mellan de vuxna i det här fallet är dåligt, detta ses i förskollärarnas dåliga kommunikation med varandra och samspel i arbetssättet. Alla förskollärare på förskolan arbetar i arbetslag det är därför viktigt att förskolläraren i arbetslaget kan komma överens om de mål och riktlinjer de kan vila på och sträva att arbeta mot. I fallet har både Per och Britta olika standards och förhållningssätt om hur de ska behandla barnen, detta gör att barnen kan känna förvirring om vem barnen ska lita på. Britta tar inte ställning eller visar sin ställning till barnen när Per har tvingat barnen att avsluta leken. Parvaneh hade i sin tur kunnat tala om för Per och Britta att barnen fått hennes tillåtelse att använda saxen och pappret och på så sätt förebyggt åtminstone en konflikt. I läroplanen för förskolan står det skrivet att arbetslaget ska arbeta tillsammans för att erbjuda en bra miljö för barnens utveckling, lek och lärande ett mål som de skulle kunna uppnå om de kommunicerade bättre med varandra.

Slutligen utmärker vi att samspelet mellan barn och vuxna i fallet är väldigt olika beroende på vilken förskollärare de talar med. Britta iakttar barnen utan att blanda sig i leken men hon ger stöd till barnen när det behövs, när Kalle gör illa sig på saxen till exempel. Hon utvecklar detta till ett lärandetillfälle där hon lär barnen hur personal i en affär kan ta åtgärder när en kund gör sig illa samt indirekt hur de kan ta hand om en vän som gör sig illa, och sedan deltar hon i leken som en kund så att leken kan fortsätta oavbrutet. Tullgren lyfter fram i sin avhandling (Den välreglerade friheten Att konstruera det lekande barnet, s.62) att barn skapar kreativa lekar som gör att de blir aktiva, engagerade och deltagande i leken och att genom leken lär sig barnen egenskaper och på sätt främjar leken barnens lärande och utveckling. Per visar dock att han verkar ha ett dåligt samspel med barnen i fallet. Han är irriterad och agerar kraftig utan att ge barnen möjlighet att uttrycka sig eller ens ge ett svar. Han försöker inte visa barnen vad de har gjort fel istället så skäller han bara på barnen och tvingar barnen acceptera det han säger. Istället för att ropa på barnen från gungorna bör han ha gått över till barnen och sagt åt de att det är dags att gå in då barnen uppenbarligen är väldigt insatta i sin lek. Det står skrivet i läroplanen för förskolan att förskolläraren ska ansvara för barnen blir respekterade och får känna sitt eget värde som människor. Detta är något Per inte riktigt uppnår i det här fallet. Parvaneh fokuserar mycket på det tema hon har planerat för barnen istället för att ta vara på deras intresse för maskar, något hon kunde ta vara på och på så sätt behålla det engagemang och den entusiasm barnen hade på gården till deras temaarbete.

Pedagogsperspektiv

Ur ett pedagogiskt perspektiv har vi valt att analysera varje pedagog för sig samt studerat deras sätt att samarbeta som arbetslag.

Den manliga pedagogen Per ger ett intryck av irritation, då kan man ställa sig frågan varför? Vi har funderat kring detta och kommit fram till olika saker. Vår första tanke är att han är stressad då nästa fas av dagen är en övergång till lunch. En viktig sak att poängtera är att han aldrig har rätt att låta stressen gå ut över barnen, i FNs konvention om barnrättigheter står det att ”inget barn får diskrimineras och att alla barn har rätt till yttrande frihet”. Genom Pers nonchalerade sätt att prata med barnen så är han farligt nära kränkning.

Man kan även tänka sig att Pers frustration kan ha sitt ursprung i Brittas solande. Per har förhoppningsvis varit närvarande med de barn som han har varit med vid gungan. Detta leder oss in på området trivsel. Dålig kommunikation skapar ofta missförstånd vilket leder till irritation. Oturligt nog kom ett barn till skada i detta fall då de handlade om en sax utan uppsyn av vuxet sällskap. Vi tänker oss att välmåendet har att göra med trivseln både på arbetsplatsen och privat. Det är även svårt att vara engagerad om man mår dåligt privat. Utifrån Pers agerande kan vi se att han styr barnen genom makt som Tullgren tar upp i begreppet ”rationaliteter för styrning” vi tolkar de som att hon menar i detta fall att Per har en tanke kring hur barnen måste styras. (2003 s33)

När det kommer till Parvaneh ser vi först och främst till hennes dåliga förmåga att kommunicera med sina kollegor. Vi anser att hon är källan till hela konflikten med saxen. Hade hon informerat sina kollegor så hade olyckan kanske aldrig skett då förhoppningsvis Britta hade haft extra uppsyn över leken. Väljer man att kolla på fallet ur en annan vinkel så ser man faktiskt att hon främjar leken genom att som Jensen och Harvard pratar om, vara situations inbjudande. De tar även upp vikten av möjlighetsskapande material och hur vi vuxna borde från gå våra regler när de kommer till materials användningsområden. Istället för att tänka att de är negativt att barnen tar ut kontorsmaterialen kan man istället vända de till något positivt och se deras förmåga att vara uppfinningsrika. (2009, s145-151)

Den senare delen av fallet önskar vi att hon hade levt lite mer här och nu, didaktiken. Genom att utgå från barns intresse och från gå sin planering. Istället för att arbeta med myror så hade de kunnat fortsätta med maskar. Planeringen hade ändå inte varit förgäves utan hon hade kunnat använda den vid ett senare tillfälle.

För att sedan över gå till den solande pedagogen Britta så tänker vi oss att hon agerar precis som Jensen Harvard nämner i begreppet ”uppmärksamt låta vara”. Ett begrepp som tillåter barnen att leka ostört och utan prestationskrav i en trygg miljö där personal finns på gården. Det står även i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010, s 9) ”att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” med tänker vi oss att Britta förhoppningsvis har de i sin åtanke. Vi tänker oss att Britta hade kunnat förhindra att olyckan skett om hon bara hade varit mer uppmärksam och fått information om att en sax vistades på gården. En fråga om säkerhet om du frågar oss. Istället för att bli arg ser vi Brittas förmåga att att kunna leva sig in i barnens livsvärldar och snabbt finna sig i leken. Hon utnyttjar leken till att lugna Kalle genom att vara en del i den. Vi vill påstå att hon främjar leken istället för att döda den.

Som avslutande reflektioner kring pedagogpespektivet kollar vi på gruppensförmåga att sammarbeta som arbetslag. Enligt läroplanen ska ”arbetslaget sammarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande”. (Lpfö 98, rev 2010, s11) För att ett samarbete ska fungera krävs god kommunikation vilket vi ser brist på. Vilket i sin tur skapar dålig stämning inom personalgruppen. En annan sak som vi reflekterat över är att de verkar finnas regler men att de är olika synsätt på hur hårt de följs. Vi ser här i denna analys hur viktigt det är att kommunicera för att skapa ett behagligt arbetsklimat samt öka trivseln i personalgruppen.

Ur ett naturvetenskapligt tänkande ser vi till maskens välbefinnande. Vi tycker att pedagogerna skulle ha agerat annorlunda kring hur man förhåller sig till djur och natur. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.” (Lpfö 98, rev 2010, s10)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s